Demo Prøv gratis Be om et tilbud Kontakt meg

Ny sikkerhetslov

Ny sikkerhetslov

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagorgan for forebyggende sikkerhet, og sikkerhetsmyndighet etter lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid. Sikkerhetsloven gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer og for leverandører av varer eller tjenester i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Behovet for ny sikkerhetslov begrunnes spesielt i teknologiutvikling og globalisering der strukturer er avhengig av hverandre. Loven er utformet på en slik måte at den bedre skal kunne virke i et samfunn med rask digital utvikling og stadig nye trusler.

Risikostyring

For å hele tiden ha kontroll på virksomhetens verdier samt forsvarlig sikkerhetsnivå må virksomheten kontinuerlig vurdere risiko knyttet til virksomhetens skjermingsverdige verdier og håndtering av slik risiko. Dette er risikostyring.

Risikovurdering omfatter informasjon om verdier, identifisering av trusler og avdekking av sårbarheter. Avdekking av sårbarheter og identifisering av trusler kan gjennomføres med utgangspunkt i scenarioer som beskriver relevante uønskede hendelser. Scenarioene kan konkretiseres ytterligere ved å angi mulige aktører bak hendelsene, og dennes tilhørighet til virksomheten og kapasitet og intensjon til å forårsake hendelser. Risikovurderingen definerer hva som er forsvarlig sikkerhetsnivå for virksomheten og danner grunnlag for risikohåndteringen

Risikovurderinger

Risikovurderinger må omfatte:
  • avdekking av sårbarheter – inkludert vurdering av konsekvens av at sikkerhetstruende virksomhet inntreffer
  • identifisering av trusler overfor skjermingsverdige verdier – inkludert vurdering av sannsynlighet for at sikkerhetstruende virksomhet inntreffer

Källor (externa länkar):

https://www.nsm.stat.no/aktuelt/veiledere-ny-sikkerhetslov-publisert/

https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/2019/veileder-i-sikkerhetsstyring.pdf

Vår løsning

Slik hjelper vi deres organisasjon med å oppfylle kravene.

Utfordring:
Løsning:
Beskrivelse:
Avdekking av sårbarheter.
Sårbarhetsvurdering av nettverk, systemer och webapplikasjoner.
Våre tjenester for nettverks- og nettappskanning oppdager sårbarheter i nettverk og systemer.
Løse sårbarheter.
Vulnerability Manager.
Informasjon og verktøy for å løse sårbarheter i nettverk og systemer, samt webapplikasjoner.